Gemanaged & Geconsolideerd
Key Figures
Jaarrekening

Samengevatte jaarrekening Vebego International 2015


Instructie voor de lezer
De samengevatte jaarrekening is een verkorte versie van de geconsolideerde jaarrekening 2015 van Vebego International N.V. Deze samengevatte jaarrekening bevat niet alle informatie die in de volledige jaarrekening wordt verstrekt en dient gelezen te worden in samenhang met de volledige jaarrekening, waaronder de daarin opgenomen waarderingsgrondslagen en toelichting op de onderscheiden posten. De jaarrekening 2015 van Vebego International N.V. is te verkrijgen bij de vennootschap.

Uitgangspunten bij de opstelling van de geconsolideerde balans, winst- en verliesrekening en andere financiële overzichten
De geconsolideerde jaarrekening van Vebego International N.V., waarvan deze samengevatte jaarrekening is ontleend, is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek.

Groepsbalans per 31 december 2015 voor winstbestemming

(in duizenden euro)

         
          
          

ACTIVA

   

31.12.2015

    

31.12.2014

          
          

Immateriële vaste activa

         

Overige immateriële vaste activa

 

7.462

    

3.192

  
    

7.462

    

3.192

          

Materiële vaste activa

         

Bedrijfsgebouwen en

         

bedrijfsterreinen

 

14.865

    

12.332

  

Machines en installaties

 

11.356

    

10.035

  

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

10.623

    

9.160

  
    

36.844

    

31.527

          

Financiële vaste activa

         

Deelnemingen in verbonden partijen

 

13.030

    

17.390

  

Latente belastingvorderingen

 

2.307

    

1.604

  

Overige vorderingen en leningen u/g

 

2.365

    

1.278

  
    

17.702

    

20.272

          

Vlottende activa

         
          

Voorraden

         

Handelsvoorraden

 

5.990

    

4.414

  
    

5.990

    

4.414

          

Vorderingen

         

Handelsdebiteuren

 

96.130

    

91.802

  

Overige verbonden maatschappijen

 

2.068

    

1.249

  

Overige vorderingen en overlopende

         

activa

 

18.222

    

14.092

  
    

116.420

    

107.143

          
          

Liquide middelen

   

79.235

    

65.985

          
          
          
    

263.653

    

232.533

          
          
          
          
          
          

PASSIVA

   

31.12.2015

    

31.12.2014

          
          

Groepsvermogen

         

Aandeel Vebego International N.V.

         

in het groepsvermogen

 

54.570

    

54.566

  

Aandeel Vebego International B.V.

         

in het groepsvermogen

 

40.211

    

10.379

  

Aandeel derden in het groepsvermogen

 

617

    

1.507

  
    

95.398

    

66.452

          

Voorzieningen

         

Voor pensioenen

 

681

    

831

  

Voor belastingen

 

3.511

    

1.740

  

Overige voorzieningen

 

4.275

    

714

  
    

8.467

    

3.285

          

Langlopende schulden

         

Kredietinstellingen

 

170

    

93

  

Overige schulden

 

1.378

    

1.462

  
    

1.548

    

1.555

          

Kortlopende schulden

         

Kredietinstellingen

 

0

    

0

  

Leveranciers- en handelskredieten

 

26.260

    

19.660

  

Overige verbonden maatschappijen

 

0

    

1.820

  

Belastingen en premies sociale

         

verzekeringen

 

34.769

    

41.012

  

Overige schulden en overlopende

         

passiva

 

97.211

    

98.749

  
    

158.240

    

161.241

          
          
          
          
          
    

263.653

    

232.533


Groepswinst- en verliesrekening over 2015

(in duizenden euro)

      
   

2015

  

2014

       
       

Netto omzet

  

823.683

  

753.725

Kostprijs van de omzet

  

648.586

  

589.866

       

Bruto-omzetresultaat

  

175.097

  

163.859

Verkoopkosten en algemene beheerkosten

  

157.216

  

144.787

       

Netto-omzetresultaat

  

17.881

  

19.072

Financiële baten en lasten

  

-1.118

  

-701

       

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

  

16.763

  

18.371

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

  

-3.256

  

-4.866

Resultaat deelnemingen

  

25.303

  

5.925

       

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

  

38.810

  

19.430

Aandeel derden

  

-511

  

-141

       

Resultaat

  

38.299

  

19.289


Groepskasstroomoverzicht 2015

(in duizenden euro)

          
     

2015

    

2014

           
           

Kasstroom uit operationele activiteiten:

          

Netto-omzet resultaat

    

17.881

    

19.072

Aanpassingen voor:

          

- Afschrijvingen

    

10.862

    

9.148

- Veranderingen in werkkapitaal:

          

. toename kortlopende vorderingen

  

-13.624

    

2.601

  

. toename voorraden

  

-557

    

63

  

. toename kortlopende schulden exclusief

          

kredietinstellingen

  

635

    

11.119

  
     

-13.546

    

13.783

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

    

15.197

    

42.003

           

Ontvangen interest

  

1.110

    

890

  

Ontvangen dividenden

  

2.008

    

3.542

  

Betaalde interest

  

-1.855

    

-1.341

  

Betaalde winstbelasting

  

-3.547

    

-4.020

  
     

-2.284

    

-929

Kasstroom uit operationele activiteiten

    

12.913

    

41.074

           

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:

          

Investeringen in (im-)materiële vaste activa

  

-17.328

    

-15.356

  

Desinvesteringen (im-)materiële vaste activa

  

1.906

    

754

  

Investeringen/desinvesteringen in

          

geconsolideerde ondernemingen

  

24.796

    

1.311

  

Investeringen/desinvesteringen in

          

niet-geconsolideerde ondernemingen

  

-2.023

    

-1.924

  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

    

7.351

    

-15.215

     

20.264

    

25.859

Kasstroom uit financieringsactiviteiten:

          

Verstrekte langlopende vorderingen

  

-70

    

-101

  

Ontvangen aflossingen langlopende vorderingen

  

100

    

0

  

Ontvangsten uit langlopende schulden

  

0

    

95

  

Aflossingen van langlopende schulden

  

-178

    

-60

  

Betaalde dividenden

  

-5.800

    

-5.436

  

Mutatie kredietinstellingen

  

0

    

-995

  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

    

-5.948

    

-6.497

           

Nettokasstroom

    

14.316

    

19.362

Koers- en omrekeningsverschillen

    

1.714

    

519

           

Mutatie geldmiddelen

    

16.030

    

19.881

Mutatie (de)consolidatie deelneming

    

-2.780

    

-3.414

Saldo geldmiddelen begin verslagjaar

    

65.985

    

49.518

           

Saldo geldmiddelen einde verslagjaar

    

79.235

    

65.985

Het aan belangen van derden toerekenbare bedrag van het saldo geldmiddelen einde verslagjaar bedraagt € 0,4 miljoen (2014: € 1,4 miljoen).


Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Raad van Bestuur van Vebego International N.V.

Bijgesloten samengevatte jaarrekening 2015, bestaande uit de groepsbalans, de groepswinst- en verliesrekening en het groepskasstroomoverzicht met bijbehorende toelichting, is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2015 van Vebego International N.V. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 19 april 2016.

De samengevatte jaarrekening 2015 bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening 2015 kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening 2015 van Vebego International N.V.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening 2015 in overeenstemming met de grondslagen, zoals beschreven in de toelichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening 2015 op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, "Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten".

Oordeel
Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2015 van Vebego International N.V. en in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting.

Was getekend:


Eindhoven, 19 april 2016

Deloitte Accountants B.V.

Drs. H. Wieringa RA

Terug naar boven