Lonkend perspectief
Visie en missie
Jaarrekening

Vebego Foundation

Ghana

Nadat de Vebego Foundation in het 2010 - 2012 een tweetal projecten in Ghana heeft uitgevoerd hebben we in 2015 besloten om een verkenningsreis te maken naar Ghana. Oftewel: op zoek naar een nieuw project. Reden hiervan is dat bij onze bedrijven vele Ghanezen werken en de foundation zich wil richten op projecten in de landen van herkomst van onze medewerkers. Van 18 – 26 november hebben Renee van der Aa en Ingeborg Zwolsman diverse mogelijke projecten bezocht waaronder het ziekenhuis in Drobo (in samenwerking met het St Jansdal Ziekenhuis Harderwijk), het Vocational Training Center in Kumasi waar we een project hebben afgerond en in Accra hebben we een bezoek gebracht aan SWEB de partnerorganisatie van het Liliane Fonds. Daarnaast is kennisgemaakt met de Nederlandse Ambassade en een project van de Stichting Bijzonder Kind.

Hoe verder … de verkenning zal antwoord gegeven op de vraag of we een geschikt project hebben gevonden dat aan onze voorwaarden voldoet en veilig genoeg is om met een groep naar toe te reizen. Een besluit hierover wordt medio 2016 verwacht.


Serious Request 2015

Het kan je niet ontgaan zijn, in december 2015 stond het Glazen Huis in Heerlen, de achtertuin en bakermat van Vebego. Dit heeft ertoe geleid dat Vebego partner is geworden van Het Rode Kruis en van Stichting het Glazen Huis Heerlen voor Serious Request 2015. Het resultaat van deze samenwerkingen is dat onze bedrijven en medewerkers zich op diverse manieren hebben ingezet om donaties op te halen voor het goede doel: Keep them Going! Ook hebben we in ons Vebego POP-UP huis bedrijven en hun relaties ontvangen en zo donaties opgehaald. In totaal is een bedrag van € 47.922,59 opgehaald.


Jaarrekening 2015

Dit is de balans van Vebego Foundation. Vebego Foundation is een stichting die zelfstandig opereert. Deze balans is niet verwerkt in de hierna opgenomen groepsjaarrekening van Vebego International. Voor meer details verwijzen wij graag naar de website www.vebegofoundation.nl.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening.

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.
De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. De vermelde bedragen zijn in duizenden euro.

Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde.


Balans per 31 december 2015

   
    

(in duizenden euro)

   
    

ACTIVA

31.12.2015

 

31.12.2014

    

Vlottende activa

   

Nog te vorderen/vooruitbetaald

380

 

319

    

Liquide middelen

46

 

53

    

Totaal activa

426

 

372

    

PASSIVA

   
    

Eigen vermogen

   
    

Saldo 1 januari

339

 

339

Overschot/tekort lopende jaar

57

 

0

    

Totaal eigen vermogen

396

 

339

    

Kortlopende schulden

   

Nog te betalen/vooruit ontvangen

30

 

33

    

Totaal passiva

426

 

372

Terug naar boven