Corporate Governance
Vebego op Twitter
Jaarrekening

Directieverslag

De geconsolideerde omzet van Vebego groeide met 9%. Hiervan is 5% autonome groei, 3% komt door acquisities minus de desinvestering in personeelsdiensten in Nederland en 1% is koerseffect. We zien groei in Zwitserland, België en Nederland. Duitsland stabiliseert zich. We kijken tevreden terug naar de eerste effecten van onze ingeslagen koers en zien dat alle aanpassingen die we gedaan hebben om 'in control' te zijn, vruchten afwerpen.

Omzetontwikkeling

De omzet heeft zich in 2015 positief ontwikkeld. De geconsolideerde omzet is gestegen van € 753,7 miljoen naar € 823,7 miljoen in 2015, een groei van ruim 9%. De desinvestering in 2015 van een aantal uitzendbedrijven heeft een negatieve invloed op deze groei gehad. De ontwikkeling van de gemanagede omzet, waar de bijdrage van de joint ventures volledig wordt meegeteld, is uitgekomen op bijna 4% groei.

Op landenniveau zien we in Duitsland dat de gemanagede omzet zich heeft gestabiliseerd. Dat zien we terug in de omzet van personeelsdiensten in Duitsland en die van de facilitaire activiteiten die zich in lijn met de verwachtingen hebben ontwikkeld. In Zwitserland heeft de groei ook in 2015 verder doorgezet. We zien daar wel dat de druk op de facilitaire markt ook merkbaar is bij Vebego AG, de groei is minder sterk dan de afgelopen jaren. De uitzendactiviteiten in de zorg groeien wel meer dan verwacht. In België is de autonome ontwikkeling van de gemanagede omzet positief.

Ondanks de krimp van de schoonmaakmarkt in Nederland, zien we dat de schoonmaakbedrijven van Vebego licht gegroeid zijn. Vooral de segmenten Food & Industry en Zorg laten een boven gemiddelde groei zien.
In 2015 heeft Vebego op het terrein van de thuiszorg een volgende stap gemaakt. Per 1 april 2015 zijn de activiteiten van Stichting Thuiszorg Midden Gelderland (STMG) toegevoegd aan het portfolio van Vebego. Met een omzet van € 27,5 miljoen op jaarbasis is het aandeel van Zorgactiviteiten binnen Vebego verder vergroot.
Ook de activiteiten binnen de Publieke Sector zijn in 2015 verder toegenomen. Dit is te danken aan de overname van twee bedrijven in de groensector. 

Aan het eind van het derde kwartaal is de verkoop van Tence aan Actief Interim een feit geworden. Door deze desinvestering is de omzetgroei in 2015 ten opzichte van het jaar daarvoor gedempt.

De autonome groei van de geconsolideerde omzet van Vebego is in 2015 uitgekomen op ruim 5%.

Resultaatontwikkeling

Het geconsolideerde netto-omzetresultaat daalde in 2015 naar € 17,9 miljoen, een verslechtering van € 1,2 miljoen ten opzichte van 2014. Deze daling werd mede veroorzaakt door de verkoop van de Tence-bedrijven.

Het resultaat uit de operationele activiteiten is licht gestegen, maar door aanzienlijke investeringen in ICT en een aantal nieuwe activiteiten, is het totale resultaat uit de bedrijfsvoering gelijk aan 2014 gebleven. De daling van de marge is door het resultaat van de hogere omzet voldoende gecompenseerd

Het netto resultaat toekomend aan Vebego is € 19,0 miljoen hoger dan het voorgaande jaar. Het verkoopresultaat van de Tence-bedrijven is hier voor het grootste deel verantwoordelijk voor.

Balans

De belangrijkste ratio’s zijn gestegen. De solvabiliteit is in 2015 uitgekomen op 37,5%. De operationele kasstromen zijn fors gedaald door de toename van de kortlopende vorderingen en de voorraden en de afname van de kortlopende schulden.

De financiële positie van Vebego is goed. Er zijn voldoende eigen middelen om de strategische visie van de Raad van Bestuur (RvB) en de onderliggende plannen van de verschillende bedrijven te financieren.

In 2015 is er ook veel tijd en aandacht besteed aan de visie en missie van Vebego. Lees daarover hier meer.

Risico’s en onzekerheden

In vergelijking met het directieverslag 2014 zien we dat de genoemde risico’s en onzekerheden voor het grootste gedeelte nu nog steeds geldig zijn. Zowel de wet Werk en Zekerheid als de wet Werk en Inkomen hebben voor werkgevers een verhoging van risico’s tot gevolg. 
De maatregelen op het gebied van de WGA leiden enerzijds tot een stijging van de premies of anderzijds tot een hoger kostenrisico als gevolg van de doorbetalingsverplichting tot 12 jaar die voor rekening van de werkgever komt. Vebego heeft op deze ontwikkeling gereageerd door een projectgroep op te richten die zich specifiek bezighoudt met de problematiek rondom het Eigen Risico Dragerschap en de wijze waarop dit verzekerd kan worden. De projectgroep houdt zich ook bezig met kennisdeling omtrent het ziekteverzuim proces. Alle kennis die binnen de bedrijven van Vebego in Nederland aanwezig is, wordt op deze manier gebundeld. Ontwikkeling van ziekteverzuim is een van de belangrijkste KPI’s die door de RvB nauwlettend wordt gevolgd. De risico's en onzekerheden zijn opgenomen rekening houdend met de risico bereidheid van het management naast de omvang en complexiteit van Vebego en haar activiteiten. Een mogelijke financiële impact van de risico's en onzekerheden is niet te berekenen, omdat deze impact afhankelijk is van vele factoren, zowel individueel als in combinatie met elkaar. Geen van de relevante risico's en onzekerheden, zoals hierboven beschreven, hadden een aanzienlijke invloed op de (financiële) resultaten van het boekjaar 2015.

Op operationeel gebied is de implementatie van een nieuw ERP systeem voor de schoonmaakbedrijven in Nederland en Zwitserland een belangrijk aandachtspunt. In Zwitserland is sprake van een upgrade van het huidige systeem, terwijl in Nederland een compleet nieuw systeem wordt ingevoerd. Ook in dit geval heeft de RvB besloten om de krachten te bundelen en wordt de ontwikkeling, de implementatie en de budgetbewaking van het ERP systeem vanuit een centrale organisatie aangestuurd. De centrale organisatie bestaat wel uit vertegenwoordigers van de aangesloten bedrijven.
Zoals bij iedere implementatie liggen de risico’s op het gebied van teveel interne focus en een verstoring van financiële processen als bijvoorbeeld facturatie en verslaglegging.

Voor alle landen ziet Vebego de krimpende schoonmaakmarkt als voornaamste strategische risico. Daarnaast zien we dat grote maincontractors steeds vaker met hun eigen schoonmaakdivisies de markt bewerken (verticale integratie), waar vooral de algemene schoonmaakbedrijven last van ondervinden. Het antwoord van Vebego in Nederland op deze ontwikkelingen is het intensiveren van de samenwerking tussen Yask en Hago om onze positie in de facilitaire branche te kunnen verstevigen en meer omzetgroei te realiseren. In Zwitserland is de facilitaire organisatie al begin 2015 opgegaan in Vebego AG en in Duitsland is Servico al geruime tijd bezig de schoonmaakactiviteiten uit te breiden met verschillende andere facilitaire diensten. In België hebben we de dienstverlening verrijkt met CareID; een professionele klusjesdienst voor bedrijven.

Vooruitblik 2016

De verkoop van Tence en EMC zal een daling van de omzet in 2016 tot gevolg hebben. Ondanks deze daling van de omzet en het feit dat Vebego in 2016 verder zal investeren in de bestaande organisatie, verwachten wij het operationeel resultaat van 2015 te evenaren.
De verschillende control-instrumenten moeten er zorg voor dragen dat de risico’s beheersbaar blijven. Voor het familiebedrijf Vebego blijft een van de belangrijkste doelstellingen het financieel onafhankelijk van derden te kunnen opereren. Voortdurende aandacht voor de liquiditeitsontwikkeling is hier onlosmakelijk mee verbonden. Het investeringsbeleid en de personeelsontwikkeling zal meebewegen met de dynamiek van de organisatie, waarbij de lange termijn visie leidend blijft. Indien er zich kansen voor doen schroomt Vebego niet om direct te investeren, maar wel binnen de afgesproken financiële kaders.
Tot slot zijn we in 2015 bezig geweest met het formuleren van een nieuwe visie en missie. In 2016 laten we die landen in de bedrijven en hebben we hen gevraagd voor een aansluitende strategie.

Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
Tot op heden is de verhouding m/v, binnen de bezetting van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen, niet evenredig. Voor de benoemingsprocedures van de huidige leden zijn alle geschikte kandidaten beoordeeld en geselecteerd op basis van de eisen voor de posities, ongeacht hun geslacht. Voor toekomstige vacatures kijkt Vebego behalve naar de individuele eisen voor deze posities, dan ook kritisch naar de diversiteit binnen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.


was getekend:


Raad van Bestuur

Ir. R.G. Goedmakers

S.M.C.E. Feijen


Voerendaal, 19 april 2016

Terug naar boven