Key Figures
Corporate Governance
Jaarrekening

Bericht van de Raad van Commissarissen

Het is ons een genoegen u het door de directie opgestelde Jaarverslag 2015 aan te bieden. De jaarrekening 2015 is door Deloitte Accountants B.V. gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant voorzien. De jaarrekening is door onze raad goedgekeurd. Wij kunnen ons verenigen met het in de jaarrekening opgenomen voorstel om het resultaat over 2015 toe te voegen aan de overige reserves. Wij adviseren de Algemene Vergadering de jaarrekening 2015 vast te stellen.

De Raad van Commissarissen (RvC) kijkt met tevredenheid terug op het afgelopen boekjaar. De diverse besluiten en resultaatgerichte aanpak werpen hun vruchten af. Soms bleek dat ingrijpende verandering van organisaties nodig was, maar Vebego houdt bij alle besluiten de lange termijn doelen voor ogen. Vebego kan trots zijn op het resultaat dat is neergezet.

In 2015 hebben vier reguliere vergaderingen plaatsgevonden van de RvC. Daarnaast hebben twee buitengewone vergaderingen plaats gevonden en er werden enkele telefonische overleggen gevoerd veelal om een spoedig verloop van investerings-aanvragen te bewerkstelligen. Terugkerende zaken die aan de orde kwamen, waren onder andere de nieuwe visie en missie voor Vebego, investeringsprojecten en de operationele en financiële stand van zaken. Bij één van de vergaderingen was tevens de externe accountant aanwezig. Specifieke onderwerpen die afgelopen jaar de aandacht van de RvC hadden waren de portfolio- en investeringsstrategie voor de komende drie jaar, de strategische richting van het bedrijfsonderdeel Facility Management, de tak van Personeelsdiensten en het ERP programma. Ook de vele veranderingen in wet- en regelgeving stonden op de agenda.

Ieder jaar brengt de RvC een bedrijfsbezoek aan dochterbedrijven van Vebego; in 2015 is gekozen om een bezoek te brengen aan de Belgische bedrijven. Doel van deze bijeenkomsten is om kennis te maken met de directeuren, de markt nog beter te leren kennen en te luisteren naar wat er speelt binnen de bedrijven en de markt waarin zij opereren.

Verder heeft de heer Smits zijn rol als commissaris in 2015 neergelegd, zijn laatste meeting was in december 2015. Wij danken hem hartelijk voor 38 jaren aan advies.

Per 1 januari 2016 is Ruud Sondag aangetreden als voorzitter van de RvC. Hij volgt hiermee Gert Beijer op die deze functie vele jaren heeft vervuld. Wij danken ook hem hartelijk voor zijn inzet voor Vebego.

We zien 2016 ook met vertrouwen tegemoet. We spreken onze waardering uit voor de directie en alle 36.243 medewerkers van Vebego. Een compliment voor het resultaat dat is bereikt door al hun inspanningen gedurende het afgelopen jaar. Zij mogen trots zijn op zichzelf en het bedrijf. Wij wensen hen dan ook veel succes toe voor 2016 en zullen de nieuwe uitdagingen die op ons pad komen samen met hen aangaan.


was getekend:


Raad van Commissarissen

- L.M. Sondag, voorzitter

- A. Vos, vicevoorzitter

- T.A. Goedmakers

- Drs. G.J. Beijer


Voerendaal, 2 mei 2016 

Terug naar boven